Algemene Voorwaarden

Uniq Food Company versie – 2023

Download een PDF versie

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

a. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: Uniq Food Company.
b. Klant: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Uniq Food Company.
c. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
d. Dag: kalenderdag.
e. Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
f. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
g. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
h. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Uniq Food Company georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs  elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 Productbestelling en afname

1.Bestel-, levering-, en rekeneenheid is een doos. Inhoud van een doos is afhankelijk van de minimum afname zoals hieronder bij lid 2 van dit artikel.
2.Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de minimum afname per levering en per productgroep 30 producten. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden producten te bestellen.

Artikel 6 Overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Uniq Food Company onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Uniq Food Company is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Uniq Food Company passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. In geval van elektronische betaling zal Uniq Food Company daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Uniq Food Company is bevoegd zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Uniq Food Company op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de Koper is het noodzakelijk dat Uniq Food Company persoonlijke gegevens van de Koper opslaat en gebruikt. Uniq Food Company zal deze gegevens  vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7 Uitsluiting van herroepingsrecht

De door Uniq Food Company aangeboden producten waarop onderhavig algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Koper uitdrukkelijk uitgesloten door Uniq Food Company.

Artikel 8 Productprijs en transportkosten

Productprijs: De door Uniq Food Company in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is , tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op de website.

Transportkosten: Binnen bezorg postcode gebieden genoemd in artikel 9 bezorgen wij volgens volgende tarief en voorwaarde: € 15,00 per levering. Bestellingen vanaf € 250,00 geen bezorgkosten.

Na uitdrukkelijke overeenkomst leveren wij buiten bezorg postcode volgens volgende tarief en voorwaarde: € 25,00 per levering. Bestellingen vanaf € 500,00 geen bezorgkosten.

Alle bovenstaande genoemde prijzen zijn Excl. BTW. Uniq Food Company is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het Btw-tarief.

Artikel 9 Transport en levering

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen levert Uniq Food Company uitsluitend producten binnen de volgende postcodegebieden:
2200 t/m 2289 (Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk).
2300 t/m 2396 (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Hoogmade, Warmond, Roelofarendsveen, Oud Ade, Rijpwetering, Nieuwe Wetering, Oude Wetering, Zoeterwoude, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan de Rijn).
2400 t/m 2409 (Alphen aan den Rijn).

Levering buiten deze postcode gebieden is uitgesloten tenzij anders overeengekomen. De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de Koper aangekondigde vaste dag van levering. De vaste dag van levering wordt door de klantenservice van Uniq Food Company aan de Koper medegedeeld.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Uniq Food Company kenbaar heeft gemaakt.
3.Het transport van de producten geschiedt met eigen voertuigen van Uniq Food Company of door Uniq Food Company ingeschakelde derden volgens een vast rittenschema. Het rittenschema en mogelijke  veranderingen op het rittenschema worden door Uniq Food Company bepaald. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen.
4.Indien de leveringstermijn met meer dan 5 dagen wordt overschreden en de producten nog niet bij de Koper zijn afgeleverd kunnen Uniq Food Company en de Koper de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke
tussenkomst, als ontbonden beschouwen.
5.Bij levering van de producten heeft de Koper te zorgen voor ontvangst van de producten voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd na lossing. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moet op de kopie van de aflevering bon aangegeven worden en door de chauffeur ondertekend zijn. Indien op de kopie hierover geen opmerkingen staan vermeld, worden de producten vermoed in goede staat te zijn geleverd in de hoeveelheid als aangegeven op de kopie aflevering bon.

Artikel 10 Betaling

Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt dat betaling uitsluitend mogelijk is via de webshop middels Ideal.

Artikel 11 Klachtenregeling

Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan Uniq Food Company te worden gemeld op straffe van verval en een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht.
Producten met door Uniq Food Company erkende klachten en gebreken worden door Uniq Food Company vervangen. In geen geval zal Uniq Food Company ter zake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a. Door Uniq Food Company wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de Koper opzet of grove nalatigheid door Uniq Food Company of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
b. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de Koper reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien Uniq Food Company producten ter aflevering aan de Koper aanbiedt, maar de Koper die zaken om niet aan Uniq Food Company toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de Koper.

Artikel 13 Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit tussen ondernemer en de Koper aangegane overeenkomsten worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

KVK 70116423 | BTW-ID NL001982232B31